Styrelsen

Nina Rehnqvist
Ordförande

Kerstin Nordin
Claes Trollestad


Länk: Vår senaste verksamhetsberättelse


Stadgar för den ideella föreningen Etikkollegiet

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Etikkollegiet (www.etikkollegiet.se).

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att vara en mötesplats för reflektion och tankeutbyte angående aktuella etiska frågor i vårt samhälle och arbetsliv Och att därigenom utveckla en ökad etisk kompetens hos ledamöterna och de som deltar i Etikkollegiets aktiviteter.

Detta sker genom en återkommande interaktiv diskussion över utvalda ämnen i form av chattrum, interna seminarier, vänkretsseminarier, forskarnätverk och öppna seminarier. Dokumentation av diskussionerna kan komma att leda till artiklar eller sammanfattningar som publiceras på hemsidan.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.

§ 4 Medlemskap

Medlem är erfaren person med ett starkt intresse för reflektion, dialog och aktivt handlande i etiska frågor. Medlemmarna rekryteras och utses av styrelsen. Övriga ledamöter har rätt att föreslå ny ledamot.

Etikkollegiets verksamhet kan stödjas av företag och organisationer (Vänkretsföretag) med intresse för de etiska frågorna i arbetslivet. Till Etikkollegiet finns ett Alumni bestående av tidigare ledamöter. Dessa inbjuds till samtliga vänkretsseminarier, öppna seminarier och konferenser.

§ 5 Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut, samt aktivt engagera sig i dess verksamhet.

§ 6 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motararbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter valda bland Etikkollegiets ledamöter. Styrelseledamöter väljs av årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.

§ 8 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskild firmatecknare.

§ 9 Revisorer

På ordinarie årsmöte ska årligen väljas en till två revisorer för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisning till revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte.

§ 12 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Närvarande ledamöter i Etikkollegiet har rösträtt. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande vid årsmötet och av protokollförare
 • Godkännande av röstlängden
 • Val av en eller två justerare
 • Frågan om årsmötet har blivit utlyst i behörig ordning
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens årsredovisning och årsberättelse
 • Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 • Frågan om arvode till revisorerna
 • Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga ärenden

§ 13 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till årsmötet. Kallelsen till årsmötet ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.

Kallelse till årsmöte och andra medelanden sker genom e-mail till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till årsmöte ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta.

§ 14 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt årsmötets beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 15 Ändring av stadga och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens årsmöte med minst tre fjärdedels majoritet av de närvarande. I kallelsen till mötet ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas till organisationer verksamma inom samma område och med liknande ändamål.

Stadgar antagna av Etikkollegiets konstituerande årsmöte den 4 september 2007 i Stockholm.