Forskarseminariet

Under de senaste åren har intresset för de etiska frågorna ökat oerhört påtagligt. Ett av skälen till detta är förmodligen att alltfler företag och organisationer insett att ökad kompetens och aktivitet på detta område är en affärsstrategisk nödvändighet. Kravet på trovärdighet ökar bland såväl ägargrupper, kunder, samarbetspartners som medarbetare. Samtidigt är kompetensen inom området bristfällig. Många företag och organisationer trevar sig fram med goda avsikter men med stor ovana och osäkerhet. Att få del av seriös forskning på området och dela erfarenheter med andra professionella aktörer blir avgörande för framgång.

Etikkollegiets forskarseminarium är ett tvärvetenskapligt seminarium med meriterade forskare från vitt skilda vetenskapliga discipliner, och leds av Etikkollegiets ”ständige sekreterare” docent Claes Trollestad. Seminariet möts regelbundet för att diskutera aktuell forskning inom området organisationsetik, och för att dela kunskaper och erfarenheter med varandra.

Under 2009 publicerade vi i samarbete med SNS förlag en antologi med artiklar från tio av seminariets forskare. Bokens titel är ”Etik i arbetsliv och affärer”. Författarna visar att etik inte bara är en restriktion, utan också ger möjlighet till nya, långsiktigt hållbara affärer.

Under hösten 2012 publicerade Etikkollegiet den andra antologin med författare från det tvärvetenskapliga forskarseminariet. Titeln är Etik och integritet. I antologins olika artiklar belyses integritet i olika sammanhang, bland annat chefslöner, ledarskap, arbetsmoral, etiska koder i handeln och kommunikationen kring hållbarhet.

Idag är följande personer medlemmar i forskarnätverket:

Hans De Geer (professor, Handelshögskolan i Riga), Magnus Frostensson (ek. dr. Uppsala Universitet),  Erik Blennberger (docent, Ersta/Sköndals högskola), Ingalill Holmberg (professor, Handelshögskolan i Stockholm),  Andreas Linderyd (doktorand, Handelshögskolan vid Åbo Akademi), Susanne Wigorts Yngvesson (teol. dr., Ersta/Sköndals högskola), Anders Aspling (professor, School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai), Erica Falkenström (filosofie dr. arbetslivsvetenskap, Stockholms universitet), Karolina Windell (ek. dr., Företagsekonomiska institutionen i Uppsala), Kristina Palm (teknologie dr., KTH), Thomas Franzén (ek.dr., EK), Claes Trollestad (docent, Etikkollegiet), Maria Grafström (docent, Uppsala universitet), Emma Sjöström (ek. dr., Handelshögskolan i Stockholm), Thomas Lennerfors (docent, Meiji University), Sven Helin (docent, Handelshögskolan Örebro universitet), Tomas Brytting (professor, Ersta/Sköndals högskola), Nina Rehnqvist (professor medicin, Etikkollegiet), Lars Öjefors (docent kemi, Etikkollegiet), David Rönnegard (civilekonom och Ph.D i filosofi, Ersta/Sköndals högskola), Hans Lundberg (professor miljö, Etikkollegiet), Carl-Reinhold Bråkenhielm (professor, Uppsala universitet), Peter Norberg (ek. dr., Handelshögskolan Stockholm) och Tommy Borglund (ek. dr., Handelshögskolan Stockholm).

Utöver att leda forskarseminariet handleder Etikkollegiets ”ständige sekreterare”, docent Claes Trollestad, studenter och doktorander, samt opponerar på andras avhandlingar och ingår i betygsnämnder.

Finansiering av Etikkollegiets forskarseminarium sker via Kollegiets vänkrets och genom andra intresserade företag.

Publikationer utgivna av Claes Trollestad är bl.a.

Trollestad, C.: Människosyn i ledarskapsutveckling, Nya Doxa, 1994.

Brytting, T. & C. Trollestad: Managerial Thinking on Value-Based Management, International Journal of Value-Based Management, 2000.

Trollestad C.: Etik & Organisationskulturer – att skapa en gemensam värdegrund, Svenska förlaget, 2000.

Trollestad, C.: Att skapa en gemensam värdegrund – om värdebaserat ledarskap i praktiken (2001), Ledmotiv, 2: 32-43.

Trollestad, C.: Existentiellt välbefinnande & Moralisk trovärdighet hos högre chefer och ledare, Svenska förlaget, 2003.

Trollestad, C.: Den hälsosamma organisationen – Om att utveckla såväl mänsklig som ekonomisk tillväxt. I Prevent: Friskfaktorer i arbetslivet, Stockholm, 2003.

De Geer, H. & C. Trollestad: Etik i arbetsliv och affärer, SNS Förlag, 2009.

De Geer, H. & C. Trollestad: Etik och integritet, Etikkollegiet, 2012