Det händer också mycket positivt i skolan

Hallå alla lärare – var finns ni i skoldebatten? Varför berättar ni inte om allt positivt som händer i skolan eller om alla stora förändringar som är pågående, tex

  • Övergången från lärarens utlärning till elevens inlärning, ”the flipped classroom”.
  • Övergången från att kunna utantill till att förstå, ”livslångt lärande”.
  • IT-baserad pedagogik.
  • Den auktoritära lärarens tid är förbi. En kunnig lärare med auktoritet förmår att intressera och engagera eleverna. Eleverna är både mottagare och medskapare i lärandet.
  • Lärarna arbetar alltmer i team
  • Etc

Det är som sagt mycket positivt som händer. Vår svenska skola utvecklar eleverna förmåga till eget lärande, kreativitet och till självständigt tänkande. Förmågor som andra länders skolor inte har förutsättningar att ge sina elever.

I mediadebatten är det politikerna som framställer skolans problem som att lärarna har en för stor administrativ börda och att klasserna är för stora och för stökiga. Det vore intressant att få lärarnas bild av skolans problem – eller ännu hellre hur lärarna ser på ”Framtidens skola”.

Jag själv har fått lite insyn i skolvärlden genom att vara styrelsens ordförande i ett friskoleföretag (Lärande i Sverige AB) med 14 gymnasieskolor och 3 grundskolor. Det som har förundrat mig är att det händer så mycket positivt, att förändringarna är radikala och att skolan är annorlunda jämfört med när jag själv eller mina barn gick i skolan.

Det som framstår som problem är, i mina ögon, inte administration eller stora klasser, utan det är att skolan som har lärande som kärnkompetens inte är en lärande organisation! Lärarna förefaller ha svårt att lära av varandra, det kollegiala lärandet är svagt. Det verkar också som om det är svårt att ta tillvara på den kunskap som skapas varje dag och att återanvända den – utveckla koncept, metoder, projektupplägg mm som alla kan använda. Kompetensutveckling, elevresultat och effektivitet blir lidande.

I Framtidens skola är inte läraryrket ett ensamt yrke! I Framtidens skola är lärarna relativt överens om hur en bra skola skall fungera. Lärarna förmår att jobba tillsammans på ett målinriktat sätt för att åstadkomma bra elevresultat, kompetensutveckling och effektivitet i skolan. Samarbetande lärare har även lättare att skapa lugna och trygga studiegrupper. Den framtida skolan ställer stora krav på lärarna. Det krävs satsningar på lärarutbildning och på en bättre löneutveckling för duktiga lärare.

Idag, efter PISA, är nog många på det klara med att skolans stora förändringar sker lite på bekostnad av kunskaperna, i  bla matte och svenska. Satsningar kommer att göras. I ”mitt” friskoleföretag har vi beslutat om särskilda satsningar på matte och svenska.

Avslutningsvis några ord om friskolor. Friskolor bidrar till att det händer mycket positivt i skolan. Friskolor kom till för att ge elever och lärare valmöjligheter och för att vara en utvecklingsmotor för hela skolsverige.  Friskolor, som ingår i ett skolföretag med flera skolor, har en stordrifts fördel jämfört med kommunala skolor.  Stordriften ger ett större kunskapssystem och administrativa synergier. Lärare som samarbetar med andra lärare, i hela företaget och inte bara på den egna skolan, höjer lärarnas kompetens och effektivitet och därmed även elevresultaten. Friskolor har alltså förutsättningar för att driva verksamheter effektivare och generera överskott. Överskotten ger friskolorna möjlighet till utveckling av sina skolor och även till utveckling av hela skolsverige. Friskolor och kommunala skolor borde samarbeta mer för utvecklingen av bra skolor och för att utnyttja resurser (lokaler) bättre.