Vad är Etik?

Vad är etik för något? Är det samma sak som moral?

Ja, för många människor är orden helt synonyma. Det är ett sätt att använda begreppen som även återfinns bland en del ansedda forskare på området. Inom Etikkollegiet föredrar vi att skilja mellan moral och etik. Så gör också många andra praktiker och teoretiker. I t.ex. vår svenska Nationalencyklopedi finns just det spåkbruket rekommenderat. Det innebär att moral uppfattas som ett allmänt mänskligt fenomen. Överallt där människor lever och verkar finns moral. Vi har föreställningar om vad som är gott (värderingar) och vad som är rätt (normer). Alltså uppfattningar om vad vi tycker är grundläggande värdefullt i livet och hur vi tycker att man ska bete sig. Men moralen rymmer naturligtvis även en praktisk dimension. Hur handlar vi rent faktiskt? Ibland stämmer inte praktiken med de ideal som uttalas. Det är väl just det som i folkmun brukar kallas för ”dubbelmoral”. Är det någonting som gör att enskilda personer eller organisationer förlorar sin trovärdighet i andras ögon så är det väl just det. Moral finns överallt där människor finns, men moralen kan vara av väldigt skiftande kvalitet, och dessutom mer eller mindre medveten. När vi skiljer mellan begreppen moral och etik får det sist nämnda stå för det medvetna och systematiska arbetet med moralen. Yrkesetik, organisationsetik, affärsetik m.m. är olika former av etik tillämpad på skilda områden i arbetslivet. Moraliska kvaliteter eller svåra situationer lyfts upp, beskrivs och bearbetas på ett genomtänkt sätt. Att beskriva t.ex. de moraliska värderingar och normer som dominerar bland en grupp medarbetare kallas för deskriptiv etik. Att ta ställning i moraliska frågor, t.ex. slå fast vissa gemensamma värderingar, kallas för normativ etik. Det finns naturligtvis även andra centrala frågeställningar och uppgifter inom det vi kallar etik. Moral kan vi alltså förstå som ett allmänmänskligt fenomen medans etik är att arbeta med moralfrågor. Det förra finns överallt, men det senare är mer sällsynt.

Etiketter: ,